понедељак, 03. јун 2013.

Sve prevare Dodikovih prijatelja: Kalderi deset miliona nakon ulaganja od nula maraka

Piše: Slobodan Vasković


Koncesiono preduzeće Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča osnovano je Odlukom Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale broj OPU-124/08 na sjednici održanoj dana 16.05.2008. god, registrovano kod Osnovnog suda u Trebinju dana 27.05.2008. god. Osnivački kapital Preduzeća iznosi 9.000,00 KM. Po izvršenoj registraciji Komisija za koncesije je dala saglasnost o prenosu prava koncesija sa ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale na preduzeće HE „Bistrica“ d.o.o. Foča.

Preduzeće je osnovano u cilju realzacije prava i obaveza iz  ugovora o koncesijama koje su dana 30.08.2006. godine zaključili  Vlada Republike Srpske, Ministarstvo privrede, energetike i razvoja kao koncedent i  „Elektrodistribucija“ a.d. Pale kao koncesionar i to:
Ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane „Janjina J-1“ na rijeci Janjini i
Ugovor o koncesiji za izgradnju hidroelektrana „Bistrica B-1“, „Bistrica B-2a“ i  „Bistrica B-3“  na rijeci  Bistrici

Posao za izradu urbanističko tehničke dokumentacije za izgradnju tri hidroelektrane na rijeci Bistrici i hidroelektrane na rijeci Janjini dobili  su „Projekt“ a.d. Banja Luka i KREBS UND KIEFER INTERNATIONAL GM&CO Darmstadt (vrijednost ovog posla je iznosila 4.928.691,60 КМ bez PDV). Većinski vlasnici „Projekt“ a.d. Banja Luka su Miroslav Vujatović – bivši direktor Urbanističkog zavoda RS-a, Borko Đurić – predsjednik Privredne komore RS-a i Milenko Čičić – vlasnik Kaldere i blizak prijatelj Milorada Dodika.
Deset najvećih akcionara  „Projekt“ a.d. Banja Luka
Datum: 23.5.2013.
Naziv
% učešća
% učešća
sa pravom
glasa
27,845390
27,845390
27,439654
27,439654
27,439654
27,439654
1,057605
1,057605
0,659753
0,659753
0,472653
0,472653
0,365739
0,365739
0,365739
0,365739
0,365739
0,365739
0,365739
0,365739
[Izvor: Banjalučka berza]
HE
Snaga MW
Proizvodnja GWh
Ukupna investicija()
Specif. Investicija
/ MW
Investcioni količnik
/ kWh
Б-1
10,696
45
22 141 143
2 070 040
0,492
Б-2а
7,243
28
13 855 998
1 913 019
0,495
Б-3
16,157
57
24 614 347
1 523 448
0,432
Ј-1
4,466
15
15 703 091
3 516 142
1,047
Укупно
38,562
145
76 314 581
1 979 010
0,526

Za izgradnju svih objekata procjenjena investiciona vrijednost je 76.314.581,00 . U tabeli su dati tehničko ekonomski parametri investicionih ulaganja.


Dana 25.03.2008. godine preduzeće „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši je uputilo pismo namjera u kojem je izrazilo inicijativu da se uključi u Projekat izgradnje hidroelektrana i da zajedno sa ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale dovrši izgradnju ovih objekata kao suosnivač.

Nadzorni odbor ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale je na sjednici održanoj 31.03.2008. godine konstatovao da finansijska kondicija preduzeća ne omogućava samostalno finansiranje ovog Projekta te da postoji realna potreba da se u Projekat uključi novi partner sa svojim kapitalom. S` tim u vezi Nadzorni odbor je zadužio Upravu preduzeća da sačini Informaciju o dosadašnjim aktivnostima na realizaciji ugovora o koncesijama za izgradnju hidroelektrana na rijekama Bistrici i Janjini i istu dostavi Ministarstvu privrede, energetike i razvoja RS kao i da upozna Ministarstvo sa pismom namjera „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši od koga će zatražiti mišljenje o daljem postupanju.
 
Potom Ministarstvo i Vlada RS prihvataju ponudu „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši. Prema mišljenju Ministarstva u slučaju pristupanja preduzeća „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši zajedničkoj izgradnji hidroelektrana na rijekama Bistrici i Janjini mora razrješiti pitanje do sada stvorenih troškova pri izradi Studije izvodljivosti i da se precizira finansijska konstrukcija izgradnje hidroelektrana, odnosno preduzeće „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši mora prezentovati realnu finansijsku konstrukciju. Osim toga sa preduzećem „Kaldera Company“ d.o.o. treba precizirati načine i vrstu garancije prije promjene strukture kapitala HE „Bistrica“ d.o.o. kojom će garantovati da će biti ispunjeni svi uslovi koji su inače sadržani u ugovoru o koncesiji.

Odlukom Komisije za koncesije br:01-359/08 od 08.07.2008.godine je data saglasnost za promjenu stukture vlasništva koncesionog preduzeća HE "Bistrica" d.o.o. Foča.

Nakon toga potpisan je Ugovor o pristupanju, dana 15.08.2008. godine osnovu koga Preduzeću pristupa novi član „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši, te da u osnovni kapital Preduzeća unosi novčani ulog od 81.000,00 KM, čime stiče svojstvo novog člana Preduzeća. Ovim pristupanjem i unošenjem novčanog uloga vrši se povećanje osnovnog kapitala Preduzeća na ukupno 90.000,00 KM, a ugovorne strane postaju članovi Preduzeća sa sljedećim ulozima i udjelima:

Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Trebinje Zavisno preduzeće „Elektrodistribucija“ a.d. Pale ima udio od 9.000,00 KM što predstavlja udio od 10% osnivačkog kapitala i

- “Kaldera Company” d.o.o. Laktaši ima udio od 81.000,00 KM što predstavlja udio od 90% osnivačkog kapitala.

Ugovorne strane se slažu da je nosilac izrade Glavnog projekta preduzeće “Krebs und Kiefer internacional” gm&co Darmstadt i „Projekt“ a.d. Banja Luka, a njihove tehničke revizije preduzeće “ES energo systems” d.o.o. Beograd. Već smo ranije rekli da je jedan od vlasnika „Projekt“ a.d. Banja Luka i  Milenko Čičić – vlasnik “Kaldera Company”.

Vlasnička prava na sva projektno-tehnička dokumenta će biti otkupljena po cijeni koja će odgovarati njihovoj procjenjenoj fer tržišnoj vrijednosti koja se bazira na cijeni izvršenih usluga koje je „Elektrodistribucija“ a.d. Pale platila trećim licima, radovima izvršenim od strane radnika „Elektrodistribucije“ a.d. Pale, kao i putnim i drugim zavisnim troškovima. Ugovorne strane su saglasne, da kao procjenjenu fer vrijednost vlasničkih prava na revidovanu projektno-tehničku dokumentaciju iz prethodnog stava, prihvataju procjenu sudskog vještaka prof.dr. Rajka Radovića u iznosu od 7.519.665,69 KM .

 „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši će u roku od 90 dana od od dana zaključenja ovog Ugovora, Osnivaču platiti 90% procjenjene vrijednosti vlasničkih prava revidovane projektno tehničke dokumentacije, što iznosi 6.767.699,12 KM.

Nakon što „Kaldera Company“ d.o.o. izvrši plaćanje iz prethodnog stava u iznosu od 6.767.699,12KM, ugovorne strane se obavezuju da će u roku od 15 dana povećati kapital Preduzeća novim ulogom-unošenjem vlasničkih prava na revidovanu projektno-tehničku dokumentaciju, čija ukupna fer vrijednost, na osnovu procjene sudskog vještaka, iznosi 7.519.665,59 KM. .

Kaldera posjeduje 90%, a „Elektrodistribucija“ a.d. Pale 10% preduzeća HE Bistrica. Shodno tom ulogu, ove dvije firme bi trebale finansirati izgradnju četiri hidroelektrane. Izgradnja je odavno trebala početi, ali radovi kasne, jer “Kaldera Company” nema potrebna sredstva već pokušava naći finansijera kojem bi prodala udio u firmi. Ugovorom o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane na rijeci Janjini koji je potpisan 30.08.2006. godine predviđeno je da koncesionar pusti u rad hidrolektranu u roku od 39 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, a Aneksom koji je potpisan 10.05.2010. godine pomjeren je rok izgradnje, odnosno predviđena je izgradnja hidroelektrane u roku od 27 mjeseci od dana potpisivanja Aneksa. Ugovorom o koncesiji za izgradnju tri male hidroelektrane na rijeci Bistrici koji je potpisan 30.08.2006. godine predviđeno je da koncesionar pusti u komercijalni  rad hidrolektrane u roku za 51 mjesec, a Aneksom koji je potpisan 01.12.2009. godine pomjeren je rok izgradnje, odnosno predviđena je izgradnja hidroelektrane u roku od 48 mjeseci od potpisivanja Aneksa. Naravno da „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši  nema novca da finansira izgradnju četiri male hidroelektrane, za koje je prema procjeni potrebno oko 150 miliona maraka. Takođe Ugovorom o pristupanju, od 15.08.2008. godine Kaldera Company“ se obavezala da plati ugovorenu kaznu od 850.000,00 KM ukoliko se prekorači rok izgradnje iz neopravdanih razloga.  Iz finasijskih izvještaja za 2011. godinu, vidljivo je da Kaldera u 2011. godini ostvarila ukupan prihod od 25.182.247,00 KM i ostvarila neto dobiti od 226.863,00 KM, a da ukupne obaveze Kaldere iznose 37.262.068,00 KM. Iz navedenog se može zaključiti da je Kaldera već prezadužena i da ne može obezbjediti sredstva za izgradnju hidroelektrana. Napomenimo samo da je Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS tražilo da „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši mora prezentovati realnu finansijsku konstrukciju, kao i načine i vrstu garancije prije promjene strukture kapitala HE „Bistrica“ d.o.o., kojom će garantovati da će biti ispunjeni svi uslovi koji su inače sadržani u ugovoru o koncesiji.

Iz svega gore navedeno možemo zaključiti da Kaldera nije ispoštovala ovaj uslov, odnosno nije obezbjedila finansijska sredstva za izgradnju hidroelektrana na rijekama Bistrici i Janjini, već da joj je jedini cilj u ovom poslu bio da  proda svoj udio i da zaradi ekstra profit. Postavlja se pitanje zašto su nadležni organi „Elektrodistribucija“ a.d. Pale pristali da uđu u posao sa partenorom sa kojim je u startu bilo jasno da ne može da obezbjedi potrebnu finansijku konstrukciju za izgradnju predmetnih hidroelektrana.

Iz revizorskog izvještaja „Elektrodistribucije“ a.d. Pale za 2009. godinu (str. 24) vidljivo je  da je u 2009. godini Elektrodistribucije“ a.d. Pale izvršila unos prava na projektno-tehničkoj dokumentaciji u osnovni kapital HE Bistrica u iznosu od 4.144.816,00 KM, dok je preostali iznos od ukupnih ulaganja u pomenutu dokumentaciju u iznosu od 3.383.849,00 KM prenijelo na „Kaldera Company“. Rješenjem Osnovnog suda u Trebinju br. 095-0-REG-09-000278 od 7. oktobra 2009. godine izvršena je registracija navedene promjene i prenosa udjela osnovnog kapitala u HE Bistrica. Na dan 31. decembra 2009. godine ukupni osnovni kapital HE Bistrica iznosi 7.609.666,00 KM, čija je struktura 54,5% u korist „Elektrodistribucije“ a.d. Pale, a 45,5% u korist Kaldere, iako Kaldera nije izvršila uplatu za preuzetu tehničku dokumentaciju u iznosu od 3.383.849,56 KMElektrodistribuciji“ a.d. Pale.

Podsjetimo samo da je Ugovor o pristupanju koji je potpisan dana 15.08.2008. godine obavezao „Kaldera Company“ da u roku od 90 dana od od dana zaključenja ovog Ugovora, „Elektrodistribuciji“ a.d. Pale platiti 90% procjenjene vrijednosti od 7.519.665,59 KM vlasničkih prava revidovane projektno tehničke dokumentacije, što iznosi 6.767.699,12 KM, te da do kraja 2009. godine nije uplatila niti jednu marku.

Dana 09.04.2010.godine „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši je uputila dopis „Elektrodistribuciji“ a.d. Pale Zahtjev, u kom traži da se izvrši povećanje kapitala HE Bistrica za iznos zajma odobrenog od „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši dana 06.10.2008. godine u iznosu 2.603.329,02 KM, jer HE Bistrica nije u mogućnosti da vrati predmetni zajam, i da „Elektrodistribucije“ a.d. Pale, kao drugi osnivač, uplati 10% od ukuponog iznosa kako bi se struktura kapitala u HE Bistrica održala u omjeru 90% : 10%. Nadzorni odbor je dostavio Skupštini akcionara “Elektrodistribucije“ a.d. Pale nacrt Odluke br: NO-49-724/11 od 13.03.2011.godine o uplati novčanog iznosa od 289.258,78 KM u svrhu povećanja kapitala HE Bistrica radi zadržavanja uloga u visini od 10 %.  Međutim,  Skupština akcionara nije prihvatila navedenu Odluku. Iz nacrta Odluke koju je dostavio NO „Elektrodistribucije“ a.d. Pale vidi se da Kaldera nije izvršila uplatu za preuzetu tehničku dokumentaciju u iznosu od 3.383.849,56 KM, iako joj je navedeni iznos uknjižen kao kapital Rješenjem Osnovnog suda u Trebinju br. 095-0-REG-09-000278 od 7. oktobra 2009. godine (vidljivo iz Revizorskog izvještaja za 2009. godinu str. 24).

Iz Revizorskog izvještaja „Elektrodistribucije“ a.d. Pale za 2010 godinu (str. 20) se vidi da je izvršeno povećanje kapitala HE Bistrica za iznos od 2.603.329,02 KM Rješenjem Okružnog privrednog suda Trebinje br: 062-REG-10-000157 dana 28.12.2011. godine. Nakon navedenog povećanja Kaldera je imala 59,42% a „Elektrodistribucija“ a.d. Pale 40,58%.

Iz Revizorskog izvještaja „Elektrodistribucije“ a.d. Pale za 2011 godinu (str. 21) se vidi da je „Elektrodistribucija“ a.d. Pale na osnovu Ugovora o prenosu udjela od 27.06.2011. godine izvršilo prodaju udjela u iznosu od 3.123.517,00 KM Kalderi i time smanjilo svoje učće sa 40,58% na 10%, odnosno na 1.021.299,00 KM. Uvidom u bilans tokova gotovine za 2011. godinu na poziciji 515. priliv po osnovu akcija udjela, evidentiran je navedeni iznos od 3.123.517,00 KM pa možemo zaključiti da je navedena uplata izvršena. Međutim, uplata za preostali dio duga za preuzetu tehničku dokumentaciju u iznosu od 3.383.849,56 KM sudeći po finansijskim izvještajima „Elektrodistribucije“ a.d. Pale nije nikad uplaćena. Tako da je obaveza iz Ugovor o pristupanju, koji je potpisan dana 15.08.2008. godine, da „Kaldera Company“, u roku od 90 dana od dana zaključenja Ugovora o pristupanju, „Elektrodistribuciji“ a.d. Pale, treba platiti 90% procjenjene vrijednosti od 7.519.665,59 KM vlasničkih prava revidovane projektno tehničke dokumentacije, što iznosi 6.767.699,12 KM, izvršena samo djelimično i to u iznosu 3.123.517,00 KM i to tek 27.06.2011. godine.

Uprkos tim činjenicama HE Bistrica, koje je nastalo na osnovu koncesionih ugovora, danas ima upisan kapital u iznosu od 10.212.994,00 KM, u što je uračunata dokumentacija za izgradnju hidroelektrana, procijenjene vrijednosti 7.519.665,69 KM, dok je ostalo ulog u gotovini od 90.000,00 KM (odnosno osnivački kapital Preduzeća) i pozajmica Kaldere od 2.603.329,02 KM, koja je konvertovana u kapital (bilo bi zanimljivo vidjeti o kakvoj pozajmici je riječ i za šta je utrošena, jer se vjerovatno radi o fiktivnoj pozajmici većinskog vlasnika Preduzeća).

Kaldera je pokušala da pronađe strateškog partnera u austrijskoj firmi KI-KELAG International GmbH iz Austrije, kojoj su ponudili suvlasništvo od 51% udjela za 6 miliona eura (a čija je nominalna vrijednost oko 5,2 milion maraka, odnosno zaradili bi oko 6,8 milina maraka), dok bi sami zadržali vlasništvo nad 39%, a „Elektrodistribucija“ Pale bi ostala sa 10% suvlasništva u koncesionom poduzeću HE Bistrica d.o.o. Foča. „Kaldera Company“ d.o.o. Laktaši je čak i uputila zahtjev ZP “Elektrodistribuciji” a.d. Pale dana 06.06.2011. godine da otkupi udio u koncesionom poduzeću HE Bistrica d.o.o. Foča. Ponuda je data na osnovu zakonske odredbe o pravu preče kupovine, po kojoj je suvlasnik nepokretne imovine, koji namjerava da proda svoj suvlasnički dio, dužan da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima. Međutim, posao sa KI-KELAG-om nije realizovan iz nepoznatih razloga.

Ovdje je zanimljivo da je Ugovor o prenosu udjela, kojim je ZP “Elektrodistribucija” a.d. Pale prodala 30,58% udjela  za iznos od 3.123.517,00 KM, potpisan od 27.06.2011. godine (iz Revizorskog izvještaja „Elektrodistribucije“ a.d. Pale za 2011 godinu (str. 21)), dakle nakon upućivanja zahtjeva „Kaldera Company“ prema ZP “Elektrodistribucija” a.d. Pale da otkupi njen udio, koji u tom trenutku nije ni imala.

Nedugu zatim Kaldera – Company“ d.o.o. Laktaši, kao član društva Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča, punudila je dio svog udjela u ovom Društvu u visini od 6.127.796,86 KM, po cijeni od 6.000.000,00 , drugom članu društva - ZP „Elektrodistribucija“ a.d.  Pale, i samom Društvu - Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča, ali da te ponude nisu prihvaćene, vidljivo je iz zapinika sa vanredne Skupštine akcionara 31.08.2012.godine, koji je objavljen na sajtu Banjalučke berze.

Nakon toga navedeni udio je prodat po gore navedenoj cijeni - BDY Czech a.s. Prag, tako da se prodajom dijela udjela „Kaldera – Company“ d.o.o. Laktaši ovom privrednom subjektu, u društvu Hidroelektrane „Bistrica“ d.o.o. Foča uspostavila sljedeća vlasnička struktura:
BDY Czech a.s. Prag, sa 60%,
„Kaldera – Company“ d.o.o. Laktaši, sa 30%,
Mješoviti holding „ERS“  - MP a.d. Trebinje – ZP „Elektrodistribucija“ a.d. Pale, sa 10%.

Izmjena ugovora o osnivanju HE Bistrica usvojena 20.12.2012. godine, uz ovjeru notara Slađe Ivelić.

Kaldera je na ovom poslu zaradila oko 8,8 milina maraka, i pritom zadržala 30% udjela u HE Bistrica. Ako se uzme u obzir da je najveći dio projektne dokumentacije radila firma “Projekt“ a.d. Banja Luka (koja je u značajnom vlasništvu Kaldere) i KREBS UND KIEFER INTERNATIONAL GM&CO Darmstadt, možemo pretpostaviti da je cijena izrade tehničke dokumentacije značajno naduvana. Pored navedenog,  pozajmica Kaldere HE Bistrici od 2.603.329,02 KM, koja je konvertovana u capital, je vjerovatno fiktivna pozajmica većinskog vlasnika Preduzeće na osnovu kojoje je  povećan kapitala HE Bistrica. Na sve ovo dodajmo i podatak iz neslužbenih izvora da je “Elektrokrajina” a.d. Banja Luka krajem 2012. godine Kalderi izvršila otpis potraživanja u iznosu oko 6 milona maraka.

Prema podacima objavljenim na Banjalučkoj berzi, BDY Czech a.s. Prag je firma koja nema puno iskustva u elektroenergetskom sektoru. Do sada se preko poduzeća JAMP s.r.o. bavila prometom nekretnina, a preko firme SLOT Group a.s. lutrijama i igrama na sreću. Od prošle godine se uključuje u zdravstveni sektor preko Bohemia Medical Holding, a od ove godine je odlučila ulagati u energetski sektor preko Energo Holdinga. Većinski akcionar svih holding kompanija je gospodin Milutin Perić, koji ima najmanje 80% udjela u svakoj.

Gospodin Perić je rođen 1963. godine u BiH. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu, na Pravnom fakultetu. Od 1993. radi u Češkoj Republici.